Chỉ huy trưởng mục tiêu trong bảo vệ chuyên nghiệp (Phần 2)

TÍNH GƯƠNG MẪU CHỈ HUY TRƯỞNG MỤC TIÊU
 
1. Khái quát:
 
- Gương mẫu có thể được xem là một động lực của con người đa đoan, một thái độ hổ trợ, tích cực của một chỉ huy. Tính gương mẫu đó đạt được đỉnh cao mới đáp ứng yêu cầu và làm đúng. Ngược lại làm đúng nếu phong cách quản lý của bạn dựa trên lý thuyết. Vì vậy tính gương mẫu phải thực hiện được công việc của người chỉ huy và nhân viên. Bí quyết thành công là phải quyết định tính gương mẫu cố định mang lại động lực cao nhất trong quản lý. 
 
2. Mục đích
 
- Tính gương mẫu làm sao để tất cả cấp thuộc quyền hiểu được tầm quan trọng về phong cách lãnh đạo chỉ huy có hiệu quả. Biết điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với nhu cầu thực tế cũng như những trường hợp cụ thể mà người chỉ huy cần xử lý. Người chỉ huy phải sử dụng phán đoán tốt nhất cùng với lương tri của mình, tuỳ theo thời gian, nơi chốn, trường hợp và cá nhân.
- Noi gương, lấy cái hay của người khác để sửa cái dở của mình, không ngừng khai thác ý thức tiềm tàng, bồi dưỡng khả năng trực giác của bản thân. Vừa biết suy nghĩ độc lập vừa biết hợp tác, có thế mạnh mẽ, giữ vững tính nghiêm túc và tính khoa học.
 
3. Đặc Điểm:
 
3.1 Tiêu chí để đạt được tính gương mẫu của người chỉ huy đều phải thực hiện được công việc cùng với con người và thông qua con người. Bí quyết thành công là phải quyết định xem xét phong cách quản lý nào mang lại động lực cao nhất trong công việc. Biểu thị sự tin tưởng duy nhất vào bản thân người chỉ huy để làm những công việc đúng (tiếp cận thiên về kiểm soát).
 
- Có sự kiên định trong niềm tin và sự quả cảm trong hành động. Phân biệt được khí chất và tính cách. Để đạt được điều đó người chỉ huy phải nghĩ rộng rãi, sống ngay thẳng với con người, chính trực, thành thực, biết cách giao tiếp, động, tĩnh, căng, chùng phải đúng mức và có trật tự.
 
3.2 Sự tin tưởng và giúp nhau làm tốt công việc chắc chắn sẽ thúc đẩy công việc trưởng thành; chỉ dẫn cho nhân viên từng bước một và họ phải làm gì và làm như thế nào? người chỉ huy gương mẫu luôn theo dõi, kiểm soát không ngừng đối với nhân viên và xem phản ứng tiêu cực của nhân viên như thế nào sẽ làm tăng cường niềm tin của bạn rằng nhân viên cần được quản lý một cách chặt chẻ nếu người chỉ huy muốn công việc được tiến hành tốt.
 
- Bình tĩnh để suy xét một vấn đề, quan hệ gắn bó chặt chẻ với nhân viên tạo thành một khối thống nhất. Nói như vậy chưa đủ, điều mấu chốt là phải hiểu được đặc điểm của đạo đức lãnh đạo mà bản thân người chỉ huy đang phải đảm nhận cũng như yêu cầu đặc biệt đối với người chỉ huy để so sánh kết cấu tư chất mà bản thân mình có được, sau đó tìm ra điểm không thích ứng để trực tiếp điều chỉnh và nâng cao.
 
3.3 Tín gương mẫu tiếp cận thiên về kiểm soát sẽ đi đến một môi trường mà mỗi nhân viên đều thích ứng là đều quan trọng giúp người chỉ huy trở thành người quản lý có hiệu quả.
 
- Tác dụng của điều kiện này lãnh đạo được một tổ hợp tạo ưu thế riêng một thành viên, từ đó tăng thêm sức mạnh của mỗi thành viên đồng thời tăng chức năng tổng thể của một chỉ huy thành một khối đoàn kết thống nhất.
 
3.4- Người chỉ huy biết xây dựng một bầu không khí tin cậy lẫn nhau, chia sẽ quyền hành và trách nhiệm cho nhân viên để nhân viên làm tốt công việc, việc đối xử tôn trọng và được hổ trợ. Người chỉ huy phải biết điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với nhu cầu của nhân viên cũng như trường hợp cụ thể hóa mà người chỉ huy cần xử lý.
- Mỗi một nhân viên là thành viên tới từ những phương diện ngành nghề khác nhau. Vì vậy yêu cầu đối với người chỉ huy trên phương diện này phải xem xét tới tính hợp lý và tạo hóa từng người, có những năng lực khác nhau, kết hợp đạo đức với nhân tài và quản lý, điều hành, chỉ huy, làm việc thực tế… để sinh ra một hiệu quả đức tính lớn mạnh.
 
3.5 Người chỉ huy có những mức độ kinh nghiệm và khả năng phán đoán tốt nhất trong công việc cùng với lương tri, tùy theo thời gian, nơi chốn, trường hợp, cá nhân và tập thể.
 
- Chính vì vậy, tính cách không hợp lý, không đầu tư chí hướng, tư tưởng và hành động trái ngược, phong cách lập dị sẽ đem lại kết quả là lối suy nghĩ khác nhau, tốn công vô ích.
 
(Biên tập bởi Cty Bảo Minh)


Giới hạn Đào tạo theo ngày :