Posted On

Phần 1 : KHẢ NĂNG GIAO TIẾP – NGOẠI GIAO 1. Khái quát: – Khả năng giao tiếp – ngoại giao có thể được xem là hoạt động của một thông điệp theo nhiều cách. Để có thể đạt được một thông điệp nhất định người chỉ huy trưởng mục tiêu đều hiểu rõ nguyên tắc thích…

Posted On

TÍNH GƯƠNG MẪU CHỈ HUY TRƯỞNG MỤC TIÊU 1. Khái quát: – Gương mẫu có thể được xem là một động lực của con người đa đoan, một thái độ hổ trợ, tích cực của một chỉ huy. Tính gương mẫu đó đạt được đỉnh cao mới đáp ứng yêu cầu và làm đúng. Ngược lại…

Posted On

Phần 1 : KHẢ NĂNG GIAO TIẾP – NGOẠI GIAO 1. Khái quát: – Khả năng giao tiếp – ngoại giao có thể được xem là hoạt động của một thông điệp theo nhiều cách. Để có thể đạt được một thông điệp nhất định người chỉ huy trưởng mục tiêu đều hiểu rõ nguyên…

You cannot copy content of this page